Menu

Zeeuws Sportakkoord

 

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. De totstandkoming van het Nationale Sportakkoord was de aanleiding voor Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland om elkaar op te zoeken om te komen tot een ‘Zeeuwse sportakkoord’. Binnen het Zeeuwse Sportakkoord staan zes thema's centraal en per thema zijn ambities geformuleerd.
 

Klik hier voor de brochure van het Zeeuws Sportakkoord.
Klik hier voor de update van het Zeeuws Sportakkoord - zomer 2019.

 

 

 

 

Thema 1: Inclusieve Sport
 Ambitie:

 • Het percentage kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen, met of zonder beperking, met een gezondheidsachterstand dat niet deelneemt aan sport en beweegactiviteiten is in 2023 met 5% afgenomen.

Thema 2: Duurzame Sportinfrastructuur
 Ambitie :

 • Iedere kern in een Zeeuwse gemeente heeft een sport-, speel- en/of beweegvoorziening waar verschillende vormen van sporten en bewegen mogelijk zijn. De voorziening is bereikbaar en toegankelijk;
 • De Zeeuwse natuur is toegankelijk (95%) en toegankelijkheid blijft behouden, met aandacht voor de balans tussen beschermen, beleven en benutten, zodat Zeeuwse inwoners en toeristen de ruimte hebben om te gaan sporten en bewegen in de natuur én de natuur voor een ieder, ook in de toekomst, behouden en beleefbaar blijft;
 • Het duurzaam en beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte is een thema dat aandacht krijgt, gekoppeld aan het inwerking treden van de Omgevingswet.

Thema 3: Vitale Sportaanbieders
 Ambitie:

 • In iedere kern van een Zeeuwse gemeente worden sport- en beweegactiviteiten georganiseerd door bijvoorbeeld een sportvereniging, een andere sport- en beweegaanbieder, buurtsportcoach of andere entiteit (bijv. onderwijs, welzijns-, zorginstellingen met een sport- en beweegaanbod). De sport en beweegactiviteiten sluiten aan op de wensen en behoeften van inwoners en zijn toegankelijk;
 • Zeeland heeft een infrastructuur van ‘Open sportaanbieders’, die hun basis op orde hebben, ambities en mogelijkheden hebben om een maatschappelijke rol te vervullen en in staat zijn samen te werken met organisaties uit het onderwijs, de zorg, welzijn, cultuur, natuur, milieu, werk en kinderopvang;
 • Sportverenigingen in Zeeland hebben vrijwilligersbeleid en zijn in staat een vrijwilligersklimaat te creëren dat aansluit bij de huidige wensen en behoeften(onder andere sociale binding) van hun vrijwillig kader.

Thema 4: Vaardig in bewegen
 Ambitie:

 • Ieder kind in het basisonderwijs in Zeeland krijgt minimaal 1x per week bewegingsonderwijs van een vakspecialist;
 • Sportaanbieders en buurtsportcoaches gebruiken beweegprogramma’s gericht op de brede motorische ontwikkeling van kinderen van 2 - 12 jaar, waardoor een bijdrage geleverd wordt aan het vergroten van de beweegvaardigheid en het beweegplezier van kinderen;
 • Zeeuws sporttalent kan zich optimaal ontwikkelen via doorlopende leerlijnen;
 • Ieder kind beweegt dagelijks minimaal in totaal 1 uur, voor-, tijdens of na school.

Thema 5: Positieve Sportcultuur
 Ambitie:

 • Bestuurders, trainers en ander (vrijwillig) kader van sportaanbieders onderkennen het belang van een positieve sportcultuur en beschikken over de kennis en vaardigheden om hier binnen hun sport- en beweegprogramma’s invulling aan te geven;
 • Er is een gezamenlijke visie en er zijn standpunten geformuleerd over de minimale voorwaarden voor een positieve sportcultuur binnen de Zeeuwse sport en in het bijzonder bij Zeeuwse sportaanbieders.

Thema 6: Sportevenementen die inspireren
 Ambitie:

 • Jaarlijks worden in elke kernsport evenementen georganiseerd, waarvan tenminste twee grote evenementen met een (inter)nationale uitstraling en er wordt naar gestreefd om een keer in de vijf jaar een absoluut internationaal topevenement naar Zeeland te halen binnen de kernsporten, met als belangrijkste doel provincie- en gemeentebranding;
 • Grote sportevenementen worden georganiseerd in combinatie met lokale side events in de aanloop en/of rond het evenement, met als doel de sportparticipatie en het sportplezier te stimuleren en de lokale impact te vergroten.

 

 

 

Partners Zeeuws Sportakkoord