Menu

Thema Vitale Sport & Beweegaanbieders

Vanuit Zeeland wordt nadrukkelijk een relatie gezien tussen de ambitie van Inclusieve Sport en de ambitie over sportvoorzieningen. Naast de hardware (sportvoorzieningen), moet ook de orgware (sportorganisaties) aan de wensen en behoeften van de Zeeuwse burgers in het algemeen voldoen en in het bijzonder van de doelgroepen die bij het thema Inclusieve Sport genoemd zijn. Iedereen de gelegenheid bieden om te sporten en bewegen kan alleen gerealiseerd worden als daarvoor het sport- en beweegaanbod aanwezig is. Dit dient divers, flexibel en betrouwbaar te zijn en daarbij is er geen voorkeur voor de entiteit die dit organiseert. In Zeeland hecht men veel waarde aan de bestaande infrastructuur van sportverenigingen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor andere aanbieders van sport en bewegen, zoals; ondernemende sportaanbieders en bijvoorbeeld onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties.

 

Feiten en cijfers

 • Het aantal sportverenigingen dat aangesloten is bij NOC*NSF is 1.100. Im 2008 waren dit 1.250 sportvereniging. Dit is een daling van 12%. De landelijke daling bedraagt 18%;
   
 • Er zijn ca. 1.100 andersgeorganiseerde initiatieven. Zo zijn er onder andere wandelgroepen, GALM groepen en MBvO groepen;
   
 • In alle Zeeuwse gemeenten zijn er fitnessaccommodaties;
   
 • Het aantal samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen en tussen andere (sport en beweeg) organisaties neemt sterk toe;
   
 • Iedere Zeeuwse gemeente heeft Buurtsportcoaches;
   
 • Er is een stijging in het lidmaatschap van jongvolwassenen bij sportverenigingen.
   

Zeeuwse projecten

Besturen met een visie
Het versterken van sportverenigingen door bestuurders in hun kracht te zetten, waardoor er sterkere en leukere verenigingen gecreëerd worden. De basis richt zich op de groei en ontwikkeling van sport- en beweegaanbieders. Dit onderwerp zal in de vorm van een Zeeuwse campagne worden ingezet, waarin lokale bijeenkomsten voor de sport worden gefaciliteerd. Externe expertise wordt Provinciaal gecoördineerd en ingezet. Zowel provincie, sportbonden/VSG/NOC*NSF als de gemeente zijn faciliterend. SportZeeland is coördinerend.

 

Open sportclub gedachte
Good practice = bijvoorbeeld Sportdorp. Het concept van een sportdorp is een succesvol voorbeeld van hoe men de leefbaarheid versterkt en/of behoudt en mensen in beweging krijgt. Traditionele verenigingen staan onder druk door krimp en vergrijzing. Door samen te weken in open sportclubs/sportdorpen en een breed pallet aan beweegactiviteiten aan te bieden voor de inwoners komen veel meer mensen in beweging, worden verenigingen versterkt en wordt bijgedragen aan het sociale aspect van ontmoeting.

 

Kennisdeling
In de strategie om te komen tot een duurzame sportinfrastructuur met vitale en omgevingsgerichte sport- en beweegaanbieders met een doorlopend activiteitenaanbod, die bijdragen aan het welzijn en de participatie van de bevolking in een wijk, drop of stad en van de leden van de vereniging, is het van belang de opgedane kennis te delen en actief uit te dragen. Hiervoor al een actieplan worden opgesteld.