Menu

Thema Positieve Sportcultuur

Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijke ontwikkeling die zich in Zeeland niet dusdanig manifesteert dat excessen breed zichtbaar en voelbaar zijn. Toch dienen gemeenten en sportaanbieders te beseffen dat men niet af kan wachten, maar dat een pro actieve houding verwacht wordt om negatieve ontwikkelingen in Zeeland te voorkomen (preventie) en adequaat in te spelen daar waar grensoverschrijdend gedrag zich manifesteert. Ondanks het voorgaande zien we vooral een 'opdracht' om ervoor te zorgen dat het streven naar sportplezier voorop moet staan, zodat sporten en bewegen aantrekkelijk gemaakt wordt voor iedereen die wil sporten en bewegen en die al actief deelneemt aan sport- en beweegactiviteiten. Vrijwilligers en dan met name bestuurders en trainers van sportverenigingen zijn dan de belangrijkste doelgroep. Daarnaast het management en de instructeurs/leefstijlcoaches van ondernemende sportaanbieders. Ondersteuning bij hun (vrijwilligers) werkzaamheden en waardering voor wat zij doen, moeten speepunten zijn.

 

Feiten

Voor Zeeland zijn er alleen specifieke cijfers naar aanleiding van onderzoek naar discriminerend gedrag. Respondenten geven aan dat discriminatie voorkomt op basis van huidskleur en herkomst/etniciteit. Deze incidenten deden zich enkele keren per jaar voor. Als discriminatie voor kwam, ging het vaak om spelers die door tegenstanders of het publiek werden uitgescholden. De discriminatie incidenten doen zich het meest voor tijdens wedstrijden, waarbij de spanning hoog kan oplopen.

 

In het kader van het Zeeuws Sportakkoord zijn de volgende ambities geformuleerd bij het thema Positieve sportcultuur:

  • Bestuurders, trainers en ander (vrijwillig) kader van sportaanbieders onderkennen het belang van een positieve sportcultuur en beschikken over de kennis en vaardigheden om hier binnen hun sport- en beweegprogramma’s invulling aan te geven;
     
  • Er is een gezamenlijke visie en er zijn standpunten geformuleerd over de minimale voorwaarden voor een positieve sportcultuur binnen de Zeeuwse sport en in het bijzonder bij Zeeuwse sportaanbieders.
     

Zeeuwse projecten

Campagne positieve sportcultuur
Het creëren van een veilig sportklimaat. We gaan samen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Om ervoor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: verengingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders, scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect. In Zeeland zijn ambassadeurs aangesteld voor de campagne; Jo-Annes de Bat, Saïd Bouzambou en Anjolie Wisse. Een andere ontwikkeling binnen dit project is de Toolkit Sport Gezond.